Logo
 • Noclegi Żywiec - Na wierchu Oczkowa
 • Noclegi Żywiec - Na wierchu Oczkowa
 • Noclegi Żywiec - Na wierchu Oczkowa
••• regulamin

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i życzymy miłego pobytu.

Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość regulaminu ułatwi nam współpracę i pozwoli uniknąć nieporozumień oraz niekomfortowych sytuacji. Zapewni również bezpieczeństwo gości odwiedzających nasz obiekt i miłą atmosferę.


 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa warunki wypoczynku w obiekcie noclegowym.
  2. Każdy, kto dokona rezerwacji obiektu noclegowego jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
  3. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Warunki pobytu/zakwaterowanie
  1. Pokoje w obiekcie noclegowym wynajmowane są na doby.
  2. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
  3. Nieopuszczenie pokoju do godziny 10.00 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę noclegową.
  4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu w obiekcie noclegowym przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
  5. Jeżeli obiekt dysponuje pustym pokojem istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg.
  6. Goście są zobowiązani do utrzymania pokoju w stanie zastanym w dniu przyjazdu.
  7. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym pokoju gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu noclegowego. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.
  8. Gość obiektu powinien zawiadomić właściciela lub personel niezwłocznie po wyrządzeniu szkody.
  9. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić personel lub właściciela obiektu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń w pokoju oraz obiekcie lub znajdującym się w nim wyposażeniu.
  10. Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone gościowi, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych, utrzymującemu obiekt przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych.
  11. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00.
  12. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju ciszy nocnej innych gości obiektu noclegowego i okolicznych mieszkańców.
  13. Organizowanie imprez w wynajmowanym pokoju lub obiekcie nie jest dozwolone. Właściciel obiektu może wyrazić indywidualną zgodę na tego typu działania. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokojnego korzystania z obiektu lub jego części innym gościom.
  14. Liczba osób wypoczywająca w danym pokoju lub obiekcie nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji, chyba że w trakcie pobytu właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. W innym przypadku obiekt noclegowy ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za każdą dodatkową osobę oraz rozwiązać umowę bez obowiązku zwrotu wniesionego wcześniej ceny lub zadatku.
  15. Zabrania się przebywania osób niezameldowanych w danym pokoju lub obiekcie chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z osobą upoważnioną na miejscu (właścicielem lub osobą przez niego wyznaczoną) i wyraziła ona na to zgodę wskazując jednocześnie odpowiednie godziny, w których osoba trzecia może przebywać w obiekcie.
  16. Zwierząt nie przyjmujemy do domu.
  17. Gość wraz z otrzymaniem kluczy do pokoju lub obiektu staje się za niego odpowiedzialny.
  18. Gość zobowiązuje się do zamykania okien i drzwi (na klucz) wynajmowanego pokoju lub obiektu przy każdorazowym wyjściu z tego obiektu.
  19. Gość zobowiązuje się do nie przekazywania kluczy osobom postronnym.
  20. W przypadku zgubienia kluczy gość jest zobowiązany do poniesienia kosztów wymiany zamka oraz dorobienia klucza (standardowo jest to kwota 100 zł).
  21. W przypadku pozostawienia w obiekcie noclegowym osobistych przedmiotów przez wyjeżdżającego gościa, będą one odesłane na jego koszt po wcześniejszym listownym zawiadomieniu. W przypadku kiedy obiekt nie uzyska wymaganej zgody gościa, przedmioty zostaną w obiekcie na przechowanie za cenę uzgodnioną z klientem albo w razie braku porozumienia w tym zakresie, właściciel obiektu odda je do biura rzeczy znalezionych, zaś kosztami obciąży gościa obiektu.
  22. Ponad postanowienia poprzedzające gość pozostaje zobowiązany do:
   1. Przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad i dyscypliny właściwej dla obiektu, z którego korzystają inne osoby, w szczególności zakazane jest spożywanie alkoholu w ilości prowadzącej do stanu upojenia alkoholowego. Zabrania się też innych zachowań zakłócających pobyt osób zakwaterowanych w obiekcie.
   2. Utrzymania czystości, ładu i porządku w zajmowanych pokojach oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych, a także w otoczeniu obiektu.
   3. Dbałości o sprzęt i powierzone mienie.
    • W pokoju znajduje się lodówka, czajnik elektryczny oraz podstawowe naczynia i sztućce. Prosimy o odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.
    • W pokoju mają Państwo do dyspozycji: telewizor oraz satelitę (listwa umożliwiająca włączanie i wyłączanie energii elektrycznej znajduje się za telewizorem). Prosimy o nie przestrajanie satelity.
    • W całym domu istnieje możliwość korzystania z internetu bezprzewodowego (hasło dostępne na tablicy ogłoszeń).
    • Zapraszamy do korzystania z kuchni i jej wyposażenia oraz prosimy o życzliwą współpracę z gospodarzami i pozostałymi gośćmi.
    • Obok domu, od strony wschodniej, znajduje się miejsce na grill, ognisko i altana do użytku gości. Drewno na ognisko można otrzymać od gospodarza, natomiast w węgiel drzewny goście zaopatrują się we własnym zakresie.
    • Worki ze śmieciami wynosimy z pokoju i zostawiamy przed domem. Prosimy o wyrzucanie odpadów higienicznych do koszy na śmieci, a nie do WC.
    • Przed każdorazowym wyjściem z obiektu gość zobowiązany jest wyłączyć oświetlenie oraz urządzenia elektryczne.
   4. Bezzwłocznego zawiadamiania pracowników administracji obiektu o wszelkich awariach i uszkodzeniach zaistniałych w pomieszczeniach.
   5. Użytkowania urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Do muszli klozetowych nie można wrzucać śmieci.
   6. Wszyscy użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa p. pożarowego a szczególnie nieużywanie otwartego ognia na terenie obiektu.
  23. Regulamin określa warunki wypoczynku w obiekcie noclegowym.
  24. Każdy, kto dokona rezerwacji obiektu noclegowego jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
  25. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Prawa i obowiązki obiektu noclegowego
  1. Prowadzący obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gościa w obiekcie bądź jego pomieszczeniach po ich opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach, w których nie powinny być one pozostawiane bez pieczy nad nim, na przykład bar i inne. Prowadzący obiekt jest zwolniony od odpowiedzialności za osoby, które go odwiedzają bądź towarzyszą gościowi na jego zaproszenie lub życzenie. Za osoby takie uważa się również te, z którymi gościa hotelowego łączy określony stosunek prawny, na przykład odwiedzający go jego krawiec czy masażystka w celu wykonania usługi.
  2. Obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu dla gościa obiektu.
  3. Zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim.
  4. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez nie stosowanie się gościa do regulaminu i zasad obowiązujących w obiekcie.
  5. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź kradzież samochodu, który należy do gościa obiektu, a który nie został pozostawiony na podwórzu należącym do obiektu, będącym miejscem przeznaczonym i wskazanym przez obsługę obiektu do parkowania.
  6. Celem zabezpieczenia interesów majątkowych gości, obiekt przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i inne cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową i artystyczną. W innym przypadku gość zostanie narażony na nierekompensowalne straty zdziałane przez osoby, za które obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
  7. Obiekt noclegowy może dokonać zmiany cen za pobyt w wybranych sezonach i udostępniać aktualne informacje turystom.
  8. Obiekt noclegowy może odmówić przyjęcia potencjalnym gościom, którzy:
   1. Podczas wcześniejszego pobytu w tym obiekcie znacząco naruszyli warunki regulaminu.
   2. Pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek.
   3. Zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych gości oraz personelu obiektu.
 4. W obiekcie zabrania się:
  1. Palenia tytoniu, złamanie tej zasady skutkuje poniesieniem kary umownej w wysokości 500 zł.
  2. Zakłócania spokoju i bezpieczeństwa pobytu innych gości obiektu.
  3. Przyjmowania gości bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu.
  4. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, żelazek elektrycznych, urządzeń gazowych oraz innych, które nie stanowią standardowego wyposażenia pokoju lub obiektu noclegowego.
 5. Spory
  1. Właściciel ma prawo do wymeldowania gościa, który nie przestrzega postanowień regulaminu bez zwrócenia kosztów za pobyt. Osoba taka zobowiązana jest niezwłocznie opuścić obiekt noclegowy jeżeli taka będzie decyzja obiektu noclegowego.
 6. Rezerwacja i opłaty
  1. Przed wyjazdem należy dokonać rezerwacji danego obiektu oraz konkretnego terminu.
  2. Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem turysty do obiektu noclegowego.
  3. Osoby, które nie dokonają rezerwacji wcześniej, w przypadku braku miejsc nie zostaną zakwaterowane.
  4. Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie 30 % całej kwoty za pobyt w terminie 3 dni od momentu złożenia/ustalenia rezerwacji. Zadatek zostaje wliczony na poczet ceny usługi jeżeli dojdzie do wykonania usługi. Jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, strony zwracają sobie wzajemnie poczynione świadczenia, co oznacza że właściciel obiektu zwróci zadatek. Jeśli umowa zostaje rozwiązana z winy konsumenta, anuluje on rezerwację w terminie 10 dni przed rozpoczęciem pobytu obiekt zwraca 50 % zadatku. Jeśli umowę rozwiąże usługodawca z przyczyn niedotyczących gościa, usługodawca zwróci pobrany zadatek.

  5. Zadatek jest bezzwrotny, jeżeli turysta zrezygnuje z pobytu w obiekcie noclegowym zadatek przepada. Jeżeli obiekt nie jest w stanie zagwarantować pobytu turyście jest zobowiązany zwrócić zadatek w dwukrotnej wysokości.
  6. W dniu przyjazdu do obiektu noclegowego gość jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty pozostałej kwoty za pobyt osobie upoważnionej w obiekcie noclegowym.
  7. W przypadku skrócenia czasu pobytu gościa, obiekt noclegowy nie dokonuje zwrotów kwoty za pobyt.
  8. Aby potwierdzić tożsamość gościa w momencie zameldowania jest on zobowiązany okazać się dokumentem tożsamości osobie odpowiedzialnej w obiekcie noclegowym.
 7. Pobyt dzieci
  1. Stosuje się rabat dla noclegu bez wyżywienia zależnie od wieku dzieci:
   • do 3 lat 50 % rabatu
   • powyżej 3 lat pełna odpłatność
 8. Prawo właściwe
  1. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla właściciela obiektu noclegowego.
  2. Prawem właściwym dla wszystkich sporów jest prawo polskie.

Wszelkie reklamacje i zapytania prosimy kierować bezpośrednio do gospodarza, a w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia telefonować na podane niżej numery:

 • Telefon alarmowy: 112
 • Pogotowie Ratunkowe: 999
 • Straż Pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Straż Miejska: 986

Przed wyjazdem prosimy o zgłoszenie się do gospodarza, celem odebrania zamieszkiwanego pokoju, który, jak ufamy, pozostawią Państwo w takim porządku, w jakim go zastaliście.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.

ŻYCZYMY MIŁEGO I OWOCNEGO ODPOCZYNKU!
ZAPRASZAMY PONOWNIE!

Andrzej Mieszczak
NOCLEGI Na Wierchu OczkowaNoclegi Żywiec - Na wierchu Oczkowa

••• kontakt z nami


Noclegi Żywiec - Na wierchu Oczkowa
Widok na miejscowe jezioroWidok na północ z okna naszego domu

www.zywiec.pl

www.zywiec.com.pl

www.beskidy24.pl

www.zywiec.net.pl

www.zywiecczyzna.pl

www.beskidslaski.pl